17.04.2023

MAMMA ROMA GROUP (0889.618.078), met maatschappelijke zetel te Rue du Stordoir 61, 5030 Gembloux (hierna « Het Bedrijf » genoemd), hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom nemen wij alle nodige maatregelen om de privacy te beschermen van de gebruikers (hierna « de Gebruikers » genoemd) die de website van Mamma Roma (hierna « de Website » genoemd) bezoeken en gebruiken .

Gebruikers vinden hieronder de bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens, die van toepassing zijn op elk bezoek of gebruik van de website door gebruikers (hierna “het Privacybeleid” genoemd).

1. Algemene informatie

Het Bedrijf verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website voor de doeleinden en binnen de grenzen van het Privacybeleid, bij elk bezoek of elk gebruik van de Website.

Bij de verwerking van persoonsgegevens moet het Bedrijf de wet- en regelgeving naleven, met name wet (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “het Reglement” genoemd).

Met betrekking tot het Reglement, zal het Bedrijf:

 • de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens verwerken voor de in dat artikel genoemde doeleinden, na voorafgaande, kosteloze en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruikers;
 • de persoonsgegevens verwerken om de Gebruikers in staat te stellen de Website te gebruiken en dat voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden bepaald in artikel 3 van het Privacybeleid.

2. Verwerking van de persoonsgegevens met voorafgaande toestemming van de Gebruikers

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, om welke reden dan ook, geeft de Gebruiker zijn vrije, individuele, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming aan het Bedrijf om de persoonsgegevens te beheren volgens het Reglement. Dit binnen de grenzen en voor de doeleinden die hierna worden uiteengezet, en onverminderd de verwerking van de gegevens bedoeld in artikel 3.

2.1. Het Bedrijf verwerkt volgende persoonsgegevens :

Het bedrijf verwerkt volgende persoonsgegevens: :

 1. Familienaam(en), voornaam(en), naam van het bedrijf, postadres, e-mailadres, gsm-nummer of vaste lijn;
 2. gegevens met betrekking tot cookie policy, overeenkomstig met artikel 7.3;
 3. alle andere informatie die tussen het Bedrijf en de Gebruikers wordt uitgewisseld, hetzij via e-mail, tijdens de registratie of het gebruik van de Website.

2.2. Gegevensverwerking

De verwerking omvat het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken en controleren van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 2.1.

2.3. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door het Bedrijf voor de volgende doeleinden:

 1. om informatie te versturen en contact te leggen met betrekking tot het aanwerven voor openstaande vacatures bij het Bedrijf en haar operationele filialen.
 2. om tevredenheidsonderzoeken, statistische studies, trendanalyses en marktonderzoek uit te voeren ter verbetering van onze producten en diensten, ook in onze operationele filialen;
 3. om promotie-, reclame- en marketingactiviteiten uit te voeren in verband met het aanbieden van onze producten en diensten, ook in onze operationele filialen en met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens door derden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van de Gebruikers

Het Bedrijf zal de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens door het Bedrijf vereist geen toestemming van Gebruikers, in overeenstemming met artikel 6.1.f) van het Reglement.

3.1. Karakter van de verwerkte gegevens

Het bedrijf verwerkt volgende persoonsgegevens: :

 1. Familienaam(en), voornaam(en), naam van het bedrijf, postadres, e-mailadres, gsm-nummer of vaste lijn;
 2. alle andere informatie die tussen het Bedrijf en de Gebruikers wordt uitgewisseld, hetzij via e-mail, tijdens de registratie of het gebruik van de Website.

3.2. Beheer van de gegevens

De verwerking omvat het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken en controleren van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 2.1.

3.3. Legitieme doeleinden van gegevensverwerking

Het Bedrijf zal de in artikel 3.1 genoemde persoonsgegevens verwerken voor het legitieme doel om de Gebruiker in staat te stellen de website te bezoeken en te gebruiken.

4. Rechten van de gebruiker

De Gebruiker kan zijn recht uitoefenen om rectificatie van zijn persoonsgegevens te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en deze te beperken, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hieronder vermeld worden.

4.1. Toegangsrechten

Het Bedrijf zal de Gebruikers de volgende informatie verstrekken:

 • de naam en contactgegevens van de persoon verantwoordelijk voor de verwerking;
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 • de verwerkte persoonsgegevens ;
 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en het juridische kader voor die verwerking;
 • de eventuele ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing;
 • indien van toepassing,
 • indien van toepassing, het feit dat verantwoordelijke van de persoonsgegevens de gegevens doorgeeft naar een land buiten de Europese Unie en of de Europese Commissie al dan niet een passend besluit neemt. In het geval dat een dergelijk besluit is genomen, informeert het bedrijf de gebruiker over de door het land buiten de EU geboden garanties en de middelen die beschikbaar zijn om kopieën van de doorgegeven persoonsgegevens te verkrijgen;
 • de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de automatische verwerking van hun gegevens, met inbegrip van profilering, tenzij er een gerechtvaardigde reden is die het Bedrijf verplicht dergelijke gegevens te verwerken, alsmede de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 1. De gebruiker heeft het recht de in dit artikel en in de artikelen 2.1 en 3.1 bedoelde informatie op te vragen.
 2. Gebruikers kunnen een kopie van de verwerkte persoonsgegevens verkrijgen. Voor elke extra aangevraagde kopie behoudt het Bedrijf zich het recht voor om betaling te vragen van alle kosten die in verband met de nieuwe aanvraag worden gemaakt. Deze vergoeding zal worden berekend op basis van de in verband met het verzoek gemaakte administratieve kosten en zal niet meer dan € 20 bedragen.
 3. De Gebruiker heeft recht op toegang tot de informatie, of een kopie daarvan, in een gestructureerd formaat, zodat de persoonsgegevens hem worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die op het moment van het verzoek om toegang van toepassing zijn. Dit formaat zal dus automatische leesbaarheid mogelijk maken.

4.2. Recht op rectificatie

Het Bedrijf garandeert en eist dat de Gebruiker zijn persoonsgegevens bijwerkt en corrigeert indien deze onjuist of onvolledig zijn.

4.3. Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking

Het Bedrijf biedt Gebruikers de mogelijkheid zich geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • de gegevens zijn onjuist ;
 • de verwerking van persoonsgegevens niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Bovendien staat het Bedrijf de Gebruiker toe zich te verzetten tegen:

 • automatische verwerking van hun gegevens, behalve in het geval van gerechtvaardigde redenen die het Bedrijf heeft tot een dergelijke verwerking;
 • de verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering indien van toepassing.

4.4. Recht op vergeten

Het Bedrijf verbindt zich er eveneens toe te voldoen aan elk verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens (recht om te worden vergeten) wanneer :

 • de verwerking van persoonsgegevens niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;
 • de Gebruiker maakt bezwaar tegen de automatische verwerking van zijn/haar gegevens, met inbegrip van profilering, en er is geen gerechtvaardigde reden voor het Bedrijf om deze verwerking uit te voeren;
 • de Gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, waaronder eventueel profilering.

4.5. Recht op de beperking van de gegevensverwerking

De Gebruikers hebben het recht de verwerking van hun persoonsgegevens door het Bedrijf te beperken wanneer:

 • de Gebruiker van mening is dat de persoonsgegevens onjuist zijn, terwijl het Bedrijf de juistheid ervan verifieert;
 • de verwerking onwettig is en de Gebruiker niet wil dat zijn/haar gegevens worden gewist, maar verzoekt om beperking van de verwerking;
 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen de automatische verwerking, met inbegrip van profilering, of de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en het noodzakelijk is om de legitimiteit van de redenen van het Bedrijf voor de voortzetting van deze verwerking te verifiëren;
 • het Bedrijf de verwerking van de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokken Gebruiker wil deze bewaren voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

4.6. Overdracht van gegevens aan een beheerder

Gebruikers kunnen de door het Bedrijf verwerkte persoonsgegevens overdragen aan een andere gegevensbeheerder zonder bezwaar van het Bedrijf.

Om een dergelijke overdracht technisch mogelijk te maken, kunnen Gebruikers verzoeken dat de gegevensbeheerder van het Bedrijf de overdracht rechtstreeks uitvoert.

4.7. Modaliteiten

De aan de Gebruiker verleende rechten moeten worden uitgeoefend overeenkomstig de in artikel 7.3 beschreven procedures. Het Bedrijf zal binnen één (1) maand reageren op dergelijke verzoeken om informatie.

4.8. Mededeling

Het Bedrijf zal de Gebruiker in kennis stellen van de verwijdering of correctie van gegevens overeenkomstig artikel 4, tenzij deze kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Deze kennisgeving wordt per brief of per e-mail verstuurd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door de Gebruiker verstrekte contactgegevens.

5. Locatie, bewaring en duur van de bewaring van persoonsgegevens

Het Bedrijf slaat de persoonsgegevens van de Gebruikers op een passende en veilige manier op, zodat ze kunnen worden geïdentificeerd en toegankelijk gemaakt.

De gegevens worden opgeslagen en gehost in België. Het Bedrijf biedt alle noodzakelijke en vereiste veiligheidsgaranties in overeenstemming met de geldende technische normen.

Het Bedrijf bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers voor de in de artikelen 2 en 3 genoemde doeleinden niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, voor alle in de artikelen 2 en 3 genoemde doeleinden.

6. Verantwoordelijk van het Bedrijf – Gegevensverwerking

6.1.

Het Bedrijf garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier wordt uitgevoerd ten opzichte van de betrokken Gebruiker. Alle door de Onderneming uitgevoerde gegevensverwerkingen voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en aan dit Privacybeleid.

Het Bedrijf zal alle redelijke en passende middelen aanwenden om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Deze technische en organisatorische middelen worden uiteengezet in de handleiding voor gegevensbescherming, die verkrijgbaar is via de in artikel 7.5 vermelde contactpersoon.

6.2.

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden niet doorgegeven aan andere derden dan de partners van het Bedrijf, behalve in de volgende gevallen:

 • De doorgifte van gegevens is opgelegd bij wet- of regelgeving of is bevolen door een administratieve of gerechtelijke autoriteit;
 • De doorgifte van gegevens is noodzakelijk om online kansspelen of sportweddenschappen of onderhoudsdiensten aan te bieden; De doorgifte van gegevens is noodzakelijk om online kansspelen of sportweddenschappen of onderhoudsdiensten aan te bieden;
 • De Gebruiker heeft toestemming gegeven voor deze doorgifte.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door partners die namens hen diensten verlenen en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verwerking van persoonsgegevens in strijd met het Reglement.

Voor zover de gegevens door een partner namens het Bedrijf worden verwerkt, is de partner verplicht zich aan het Reglement te houden en derhalve een register van de verwerkingsactiviteiten bij te houden.

7. Divers

7.1. Volledige overeenkomt – bijgewerkt privacybeleid

Het Privacybeleid omvat alle contractuele bepalingen die de Gebruiker bindt, onverminderd de wettelijke bepalingen van de Website waarvan zij integraal deel uitmaken. De wettelijke bepalingen van de Website blijven van toepassing voor alle aangelegenheden die geen betrekking hebben op de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor het Privacybeleid te wijzigen. Eenmaal gepubliceerd op de Website, is elke update bindend voor de Gebruikers. Het Bedrijf verbindt zich ertoe de datum te vermelden waarop het Privacybeleid op de Website werd geplaatst.

7.2. Contact – gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

Het Bedrijf mag gecontacteerd worden voor elke vraag betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruiker via:

7.3. Gegevensbeschermingsautoriteit

Overeenkomstig Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Gebruiker het recht om bijkomende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt

Gegevensbeschermingsautoriteit

 • Adres : Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles, Belgique
 • Telefoon : +32 2 274 48 00
 • Fax : +32 2 274 48 35
 • E-mail :